top of page

Rettigheder og ansvar

Sponsor skal levere de aftalte varer eller ydelser i overensstemmelse med aftale med Team BUS. Det er sponsors ansvar at levere de materialer, der gør Team BUS i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til gældende aftale.

Team BUS har ret til at bestemme placering af og størrelse på sponsors logo.

 

Force Majeure og uforudsete hændelser

Parterne er enige om, at Team BUS ikke er ansvarlig for manglende opfyldelse af dennes forpligtelser i medfør af nærværende aftale, som skyldes udefrakommende begivenhed uden for Team BUS´s rimelige kontrol, om som Team BUS ikke ved nærværende aftales indgåelse burde have taget i betragtning eller senere burde have undgået, begrænset eller overvundet.

Parterne er enige om, at den aktuelle situation med COVID-19 - på tidspunktet for underskrivelse af aftalen, ikke udgør "force majeure", men parterne er også enige om at COVID-19 er en situation, der er opstået uden nogen af parternes skyld, og som parterne ikke er herre over, og at COVID-19 eller en tilsvarende pandemi efter underskrivelse af nærværende aftale vil kunne udvikle sig til og opfylde kriterierne for "force majeure".

Aftalen er gældende for Team BUS – Østrig-Danmark 2023. Hvis Team BUS – Østrig-Danmark 2023 må flyttes er sponsor indforstået med, at sponsor ikke har krav på erstatning eller anden godtgørelse.

Ved aflysning vil der være mulighed for fuld refusion.

 

Gyldighedsperiode

Aftalen om sponsorat er indgået og træder i kraft, når formularen er udfyldt og indsendt. Aftalen er bindende. Der er en fortrydelsesperiode på 14 dage regnet fra datoen for indgåelsen af aftalen.

Dog bortfalder fortrydelsesretten i det øjeblik sponsor logoet er trykt på tøj eller øvrigt materialer, jvf. det valgte sponsorprodukt. Tryk af logoer på tøj og materialer sker den 10. april 2023.

Aftalen er gyldig for sæsonen 2023.

bottom of page